Digwyddiadau i ddod

Digwyddiad Wythnos Ffoaduriaid Aberystwyth 19 Mehefin 2024

Ymunwch â ni ddydd Mercher 19 Mehefin i ddathlu Wythnos Ffoaduriaid a chelf, cerddoriaeth, barddoniaeth a diwylliant amrywiol Aberystwyth.

Mae croeso i bawb, a bydd gweithgareddau plant yn cael eu darparu drwy gydol y prynhawn.

Os hoffech gyfrannu at y gweithgareddau hyn, anfonwch e-bost atom yn: Aberystwythrefugeeweek@gmail.com Aberystwythrefugeeweek@gmail.com

Ac os hoffech chi gymryd rhan, dewch draw ar y diwrnod!

Cadwch lygad ar ein linktree am fwy o fanylion a digwyddiadau pellach: https://linktr.ee/aberrefugeeweek https://linktr.ee/aberrefugeeweek

Digwyddiadau cynt

5 Hydref 2023 - Tŷ Trafod Ymchwil Digwyddiad Tŷ Agored a gynhaliwyd gan Tŷ Trafod i gasglu’r tri hwb (a’r rhai sydd â diddordeb yn yr hybiau) i glywed ychydig mwy am yr hyn y maent yn ei wneud a’u cynlluniau ar gyfer y flwyddyn i ddod.

1-7 Tachwedd 2023 - Ceisio Heddwch. Tachwedd 1af, Peace for Lunch, Tŷ Trafod. Tachwedd 3ydd, Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynhyrchu amrywiaeth eang o syniadau ac arloesiadau a all gyfrannu'n sylweddol at fyw'n heddychlon.

3ydd-5ed Tachwedd, LlGC - Matthew Jarvis, Cyrff Arddangos Ymchwil: Cyfres o gerddi gweledol y gellid eu clymu at ei gilydd i siarad â chwestiynau ynghylch sut mae datblygu syniadau am heddwch mewn cyd-destun ‘mwy na dynol’ yn hanfodol yng nghyd-destun newid hinsawdd.

10fed Tachwedd 2023 - Arddangosfeydd fel grŵp trafod bord gron. Cysylltu â set eang o gynulleidfaoedd, rhanddeiliaid a chyfranogwyr ymchwil mewn ffyrdd newydd, gan ddefnyddio arddangosfeydd fel ffordd o rannu ac ymgysylltu â phobl. Wedi'i threfnu gan Hwb Ymchwil y Bydoedd A Fynnwn a Chanolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, daeth y sesiwn hon ag nifer o arbenigwyr ynghyd ar gynhyrchu effaith a chyfnewid gwybodaeth trwy arddangosfeydd. Y siaradwyr oedd Dr Anwen Elias, yr Athro Andrea Hammel a'r Athro Berit Bliesemann de Guevara.

6 Rhagfyr 2023 - Digwyddiad Canolfan Ymchwil YBAF, Tŷ Trafod. Sesiwn bagiau brown ‘Rhannu Syniadau’ lle bu Gareth Hoskins (DGES) a Kim Knowles (TFTS) yn rhannu eu syniadau am Gyfiawnder Coffaol a Chyfnewid Gwybodaeth Celf ac Ecoleg yn y drefn honno, a ddilynwyd gan drafodaeth ar eu syniadau a’u canfyddiadau, a sut i ysbrydoli prosiectau newydd a chydweithrediadau o fewn y canolbwynt.

15 Rhagfyr 2023 -: Cyfarfod Grŵp Cyfleoedd YBAF, Tŷ Trafod. I drafod galwadau cyllid ymchwil allanol cyfredol ac i helpu i greu cydweithrediadau perthnasol o fewn y brifysgol, a thaflu syniadau ar gyfer planed, pobl a lle iach.

9 Ionawr 2024 - Trafodaeth cyfleoedd YBAF a sylwadau ar gais aelod YBAF am grant.

24 Ionawr 2024 - Grŵp Ymchwil Arloesedd Cymdeithasol - Symposiwm 2024 (digwyddiad a gefnogir) Adeilad Hugh Owen. Cyfle i glywed a thrafod peth o'r ymchwil sy'n ymwneud ag arloesi cymdeithasol sy'n cael ei wneud yn Aberystwyth. Llwyfan i ymchwilwyr, ymarferwyr a selogion gyfnewid syniadau, rhannu mewnwelediadau, a meithrin cysylltiadau ystyrlon.

26 Ionawr 2024 - Cyfarfod Grŵp Cyfleoedd YBAF, Tŷ Trafod. Trafodaeth ddilynol o gyfarfod Rhagfyr 15fed, i fapio syniadau cychwynnol ymhellach, gan strategaethau planed, pobl a lle iach.

31 Ionawr 2024 - Sesiwn ar Gydgynhyrchu Ymchwil, Tŷ Trafod . Trefnwyd gan y Ganolfan Wybodaeth, mewn cydweithrediad ag YBAF, Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru (CWPS), a’r Seminar Ymchwil Gwleidyddiaeth Ryngwladol (IPRS). Roedd y seminar hon yn gwahodd staff ar draws PA i rannu profiadau ac archwilio cwestiynau allweddol am gyfranogiad mewn cydgynhyrchu gwybodaeth ac adeiladu ‘arbenigedd’ y tu allan i’r maes academaidd uniongyrchol.

14 Chwefror 2024 - ‘Asesiad Creadigol, Cynaliadwyedd a Deallusrwydd Artiffisial’ (digwyddiad SoLL ac YBAF ar y cyd, dan arweiniad Alex Mangold), Tŷ Trafod. Sgwrs yn defnyddio canlyniadau diweddar o’r ‘Prosiect Ieithoedd Modern Creadigol’ i ddangos sut y gall DA wella a chynnal ymgysylltiad myfyrwyr a sut mae’n berthnasol i agendâu dysgu gweithredol a’r Cwricwlwm Cymreig Newydd.

21 Chwefror 2024 – YBAF, CMOP a SoLL. Lleisiau Awduron Merched, Adeilad Hugh Owen. Defnyddio Iaith i Negodi Hunaniaeth mewn Cyd-destunau Trawsfudol, Elena Spagnolo.

27 Chwefror 2024 – Gweithdy YBAF a CMOP: Sgwrs gan Eli Auslender ar Ffoaduriaid ac Asiantaeth, Tŷ Trafod.

13eg Mawrth 2024 - Cydweithrediadau Ymchwil: eich camau nesaf. Wedi'i alinio â menter newydd PA AberCollab (dolen), roedd y gweithdy TWWW hwn wedi'i gynllunio i gynorthwyo ymchwilwyr PA i ddatblygu eu cydweithio â phartneriaid allanol perthnasol ac a gynhaliwyd mewn cydweithrediad â'r Ganolfan Deialog a'r RBI. Bydd y sesiwn yn manylu ar gynllun cymorth AberCollab ac yn rhoi cyfle i ddechrau datblygu syniadau ar gyfer cydweithio cyn dyddiad cau AberCollab ar 25 Mawrth.

14 Mai 2024 - 'Sgrinio a Rhannu: Pedagogïau Dattrefol yng Nghymru AU'. Dangosiad o Sugarlands yn ystafell ddangosiadau TFTS Prifysgol Aberystwyth ac yna panel trafod gydag academyddion ac ymarferwyr AU o brifysgolion Aberystwyth, Bangor a Chaerdydd.