Hwb rhyngddisgyblaethol Prifysgol Aberystwyth ar gyfer meddwl ac ymchwil cenedlaethau'r dyfodol

Am YBAF

Amdanom Ni

Hwb y Bydoedd a Fynnwn yw canolbwynt y Brifysgol ar gyfer ymchwil barhaus sy’n ymwneud â’r bydoedd yr ydym wrthi'n eu creu.

Mae’r Bydoedd a Fynnwn yn annog gwaith sy'n ymateb i gwestiynau am gyfiawnder cymdeithasol ar draws sawl cenhedlaeth (a'r heriau o ran amser y mae hyn yn eu creu), yr argyfwng hinsawdd parhaus, ac anghenion cymunedau sydd o dan bwysau oherwydd gwahanol fathau o waharddiadau.

Mae’r Hwb wedi ymrwymo i gefnogi ymchwil o'r fath yng nghyd-destun Cymru a'r byd yn ehangach.

Mae gwaith y Bydoedd a Fynnwn yn cyd drafod â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru), ac mae egwyddorion y ddeddf hon yn mynnu ein bod yn ystyried sut i 'roi i genedlaethau heddiw ac yfory fywyd o ansawdd da' drwy feddwl am 'effeithiau tymor hir ein penderfyniadau'.

Pwy rydyn ni'n ei gefnogi

Mae’r Bydoedd a Fynnwn yn cefnogi ymchwilwyr sy'n ceisio mynegi gweledigaethau newydd o'r hyn sy'n bwysig yn ein byd a'r ffordd orau o fynd i’r afael â realiti a pherthnasau planedol – yn ddynol a’r tu hwnt i hynny. Mae'n cynnig canolbwynt i waith sy'n asesu'r argyfyngau sy'n effeithio ar ein cymdeithas, ein diwylliant a'n hamgylchedd, yn lleol ac yn fyd-eang - nawr ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Gweithio o fewn y Brifysgol a thu hwnt

Mae’r Bydoedd a Fynnwn yn mynd ati i gefnogi’r cysylltiadau a’r cydweithio rhwng y Brifysgol a'r gymuned ehangach.

Mae’r Bydoedd a Fynnwn yn mynd ati i gefnogi’r cysylltiadau a’r cydweithio rhwng y Brifysgol a'r gymuned ehangach. Mae’n helpu ymchwilwyr unigol a thimau ymchwil i gyflawni prosiectau ymchwil a ariennir gan yr Hwb, gan gynorthwyo gyda gwaith estyn-allan, marchnata, cyfnewid gwybodaeth, a chymorth allweddol â grantiau ar ôl eu dyfarnu. Mae hefyd wedi ymrwymo i gefnogi gwaith y canolfannau ymchwil presennol hynny yn y Brifysgol sy'n cyfrannu at ffocws ymchwil yr Hwb.

Ein Themâu

Materiolaethau: mae'n archwilio sut y gallai dulliau newydd o gynrychioli arwain at fwy o ymwybyddiaeth o’r cydblethu dynol a’r hyn sydd tu hwnt i fyd dynol. Mae'r thema hon yn rhoi cyfle i ystyried sut y daw’r byd materol i bwysigrwydd yn wyneb argyfwng hinsawdd, difodiant rhywogaethau, lleihau ar adnoddau ac anghydraddoldebau cymdeithasol.

Creadigrwydd: mae’n mynd i'r afael â'r potensial o ddefnyddio ymarfer creadigol i ail-ddychmygu’r profiad o fyw mewn byd a brofir fel gofod cyffredin, bob dydd ac fel rhywle wedi’i ddiffinio a’i ail-ddiffinio gan argyfyngau lluosog sy’n gorgyffwrdd. Bydd y thema hon yn ystyried sut y gall ymarfer creadigol darfu ar ddulliau arferol o feddwl am y profiad o fyw ynghanol pethau cyffredin ac argyfyngau fel ei gilydd.

Symudedd: mae’n ystyried goblygiadau ymarferol a chysyniadol symudedd dynol. Mae'r thema hon yn ymateb i’r syniad o symudiad dynol fel ffactor allweddol mewn argyfyngau byd-eang diweddar: roedd symud a’r cyfyngiadau arno yn sylfaenol i ledaeniad a rheolaeth pandemig Covid-19, mae miliynau ledled y byd wedi cael eu gorfodi i deithio er mwyn ffoi erledigaeth, ac, ar yr un pryd, mae pobl yn teithio'n rhyngwladol er pleser.

Cymunedau: mae’n ystyried goblygiadau ymarferol a chysyniadol symudedd dynol. Mae'r thema hon yn ymateb i’r syniad o symudiad dynol fel ffactor allweddol mewn argyfyngau byd-eang diweddar: roedd symud a’r cyfyngiadau arno yn sylfaenol i ledaeniad a rheolaeth pandemig Covid-19, mae miliynau ledled y byd wedi cael eu gorfodi i deithio er mwyn ffoi erledigaeth, ac, ar yr un pryd, mae pobl yn teithio'n rhyngwladol er pleser.

Ein Hamcanion

Bydd YBAF yn:
* yn darparu ffocws o fewn Prifysgol Aberystwyth ar gyfer meddwl ac ymchwil cenedlaethau'r dyfodol;
yn hyrwyddo ymchwil sy'n annog mwy o symudedd cymdeithasol a chyfiawnder, ar draws cenedlaethau a thros ystod o hunaniaethau;
* yn galluogi dulliau ymchwil amrywiol (yn enwedig o fewn cyd-destunau rhyngddisgyblaethol a thrawsddisgyblaethol) a llywio ymchwil i fynd i'r afael â heriau cymdeithasol, diwylliannol a phlanedol yn hirdymor;
* herio ffyrdd sefydledig o gynhyrchu gwybodaeth a dod â lleisiau amrywiol i ymchwil, gan gynnwys lleisiau myfyrwyr;
ceisio trawsnewid cymunedau lleol a byd-eang trwy feithrin cydweithio creadigol a chydgynhyrchu;
* hwyluso gweithredu, cyfnewid gwybodaeth ac arloesi drwy gydweithio â phartneriaid academaidd ac anacademaidd;
* blaenoriaethu ffyrdd cefnogol o gysgodi, mentora a hyfforddi i gynorthwyo myfyrwyr a staff i ddatblygu fel ymchwilwyr, gweithredwyr a chrewyr cyfrifol;
* gweithio ar y cyd i sicrhau bod prosesau a chanlyniadau ymchwil yn hyrwyddo ethos cynwysoldeb, uniondeb, tryloywder, cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Cadewch mewn cysylltiad

https://theworldswewant.net/

twww@aber.ac.uk